Utställning nya sopkärl

I kommunhusets entré kan du se det nya insamlingssystemet under tiden 12 mars fram till arbetet med den nya receptionen påbörjas.

Nytt insamlingssystem (4-fack) för hushållsavfall år 2020

Varför föreslås ett nytt insamlingssystem till villa/radhus och små flerbostadshus?

 • Det måste bli en förbättring av utsortering och insamling av matavfall, tidningar och förpackningar i vår region för att uppnå de nationella miljö- och återvinningsmålen, som även ska nås lokalt.
 • När vi analyserar avfallet som läggs i kärlet ”vanliga soppåsen” hittar vi, trots upprepade kommunikationsinsatser, stora mängder avfall som inte hör hemma där.
 • Bästa behandlingsmetod för respektive avfallsslag ska användas. Papper, plast, glas och metall från förpackningar ska i första hand bli nya förpackningar istället för att ny råvara från skog, olja och malm ska användas.
 • Matavfall ska rötas för att bli fordons gas och en rötrest där näring kan tas tillvara.

Vilka omfattas av förändringen

 • Villor/radhus, små flerbostadshus samt fritidshus.


Kommer detta att bli obligatoriskt för alla

Utifrån dagens förutsättningar blir det frivilligt system för tidningar och förpackningar där kommunerna miljö- och taxemässigt styr så att det ska bli ett attraktivt alternativ för att få allt hushållsavfall hämtat nära fastigheten.

Lagstiftningen på området kan komma att ändras fram till dess att vi praktiskt ska införa detta.

Vem har tagit beslutet
 • Kommunfullmäktige i respektive kommun i Umeå med kranskommuner har beslutat i frågan.
Vilka alternativ har utretts
 1. Matavfallsinsamling införs i kranskommunerna, enligt samma system som i Umeå finns idag med papperspåsar och bruna kärl. Restavfall insamlas via det gröna kärlet.
  - Återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar.
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus.
 2. Kommunal insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar genom;
  - Fyrfackskärl (2 st) för villor/radhus.
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus.
 3. Kommunal insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar genom;
  - Olikfärgade påsar – ”optisk sortering” – för villor/radhus.
  - Separat kärl för matavfall.
  - Återvinningsstationer för glasförpackningar.
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus.

Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper med flerfackskärl förordas, utifrån den ökade servicegrad och förväntat ökade insamlingsmängder av olika material som det systemet innebär.

Vad kommer det att kosta
 • Det kommer att kosta mer än dagens system eftersom det blir större mängd avfall som ska hanteras i systemet och eftersom det kräver annan utrustning än vad som finns idag.
 • I dagsläget är exakt kostnad svårberäknad pga. osäkerhet angående kärl- och entreprenadkostnad i ny upphandling. Kostnaden beror även på hur många hushåll som kommer att välja systemet.

Vad innebär flerfackskärl för mig som kund
 • Systemet bygger på att varje villa/radhus har två avfallskärl, med fyra fack i vardera. Det möjliggör separat insamling av matavfall, restavfall, pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar direkt i anslutning till fastigheten.
 • Besök på återvinningsstationen behövs enbart då stora förpackningar eller stor mängd av dem plötsligt uppstått (t ex vid jul och födelsedagar).
 • Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet töms var fjärde vecka.   
Fördelar med flerfackskärl
 • Allt avfall som uppstår till vardags kan sorteras och läggas i kärl nära hemmet.
 • Inget emballage behövs till tidningar och förpackningsavfall, jämfört med system med optisk sortering.
 • Erfarenheterna från andra kommuner är att detta ger ett mycket bra sorteringsresultat. Bland annat visar plockanalys av ”vanliga soppåsen” i Härnösand att villor som valt abonnemang med sortering för två fraktioner (har ett kärl för matavfall och ett för restavfall), kastar nästan dubbelt så mycket förpackningar och matavfall i den ”vanliga soppåsen” – jämfört med de som har abonnemang med flerfackskärl.
Nackdelar med flerfackskärl
 • Kärlen har begränsad storlek på facken för respektive avfallsslag, vilket kanske inte passar alla.
 • Nya kärl behöver köpas in.
 • Nya sopbilar behövs för att kunna tömma fyra fraktioner samtidigt.
Är det hållbart för miljön att byta ut så många sopkärl och köpa in nya
 • Att byta insamlingssystem är en långsiktig investering för högre servicegrad till medborgarna och större vinst i form av att mycket mer av avfallet kommer till rätt materialåtervinning. 
 •  De flesta gröna kärl har stått hos kund sedan kärlhämtning infördes i mitten på 1980-talet. Det finns således ett utbytesbehov även om vi fortsätter med dagens insamlingssystem. De kärl vi inte har möjlighet att använda i vår egen verksamhet kommer att materialåtervinnas.
Vad gör man med de gamla kärlen som inte kan återanvändas
 • De kommer att malas ner och materialåtervinnas för att bli nya sopkärl.
Ordlista

Hushållsavfall: Allt avfall som uppstår i privata hem. Ansvar för rätt hantering av detta ligger på varje individ samt ägare av fastighet.

Producentansvar: De som producerar saker har ansvar att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av deras produkter. T ex tidningar och förpackningar.

Restavfall: Det som är kvar efter utsortering av matavfall, tidningar, förpackningar samt farligt avfall och skickas till förbränning. T ex blöjor, bindor, tandborstar, dammsugarpåsar, kuvert, servetter, hushållspapper.

Kontaktperson: Örjan Svensson