Samråd gällande ändring av detaljplan inom Österbackaområdet

Information om samråd gällande ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet, Bjurholms kommun, Västerbottens län

Syftet med planändringen är att öka byggrätt och byggnadshöjd så att planerade hyreshus ryms. Alla övriga bestämmelser för aktuellt område kommer att kvarstå. Detaljplaneändringen handläggs med ett begränsat förfarande, vilket innebär att om sakägarna godkänner förslaget kan det antas utan granskning.

Gällande detaljplan för området, vann laga kraft 1989-07-12, medger byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Svarvaren 7, Svarvaren 8, Svarvaren 9, Svarvaren 10 och del av Bjurholm 1:116. Fastigheterna är idag obebyggda men en exploatör avser att bygga hyreshus där.

Samrådshandlingarna består av:   (Handlingarna nedan öppnas i nya fönster)
Plankarta med bestämmelser (1 023 KB)
Tillägg till gällande planbeskrivning (599 kB)
Gällande detaljplan (3 842 kB)

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga i Bjurholms kommunkontor, tekniska avdelningen, och Bjurholms bibliotek.
Upplysningar lämnas av Mattias Olsson på tfn: 0932-14003 eller Adam Bergqvist på tfn: 0932-14020.
 
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Miljö- och bygg-nämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm eller kommunen@bjurholm.se, senast den 11 augusti 2017.

Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte att lämnas.
 
Inkommer inga invändningar kommer beslut om att anta planändringen att fattas av Miljö- och byggnämnden.

Kontaktperson: Mattias Olsson