Anhörigstöd

Bjurholms kommun erbjuder stöd för att underlätta för dig som stödjer eller vårdar en närstående

De flesta människor hamnar någon gång under sitt liv i en situation där en närstående – make, maka, barn, syskon, förälder eller en vän – behöver hjälp på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hög ålder. Det kan också vara så att man själv blir beroende av hjälp från familj och vänner. Att ge eller få omsorg är en del av livet. Anhörigas stöd och omsorg betyder mycket för individers möjligheter att leva ett bra liv trots sjukdom, funktionsnedsättning eller andra hjälpbehov.

Att hjälpa en närstående kan kännas självklart och meningsfullt. Det är vanligt att man successivt växer in i en omsorgsroll och tar på sig alltmer ansvar. Vissa anhöriga riskerar att drabbas av ohälsa, sämre ekonomi, social isolering och försämrad livskvalitet, framförallt de som ger omfattande stöd och vård. För att förebygga ohälsa är det viktigt att den som vårdar själv får hjälp.
En förutsättning för att kunna söka hjälp är medvetenhet om de egna behoven och att det finns hjälp att få. Ofta ser de anhöriga sig inte som ”anhörigvårdare” trots att de är starkt engagerade i välbefinnandet för den närstående. Det kan därför vara svårt att formulera behov för egen del.

Behovet av stöd från kommunen till anhöriga och till den närstående kan se mycket olika ut mellan olika individer och över tid för en och samma individ. Att söka stöd kan vara avgörande för den anhöriges hälsa likväl som för den närstående.

I Bjurholm kan du och din närstående få hjälp med flera olika typer av insatser.
Vänd dig till kommunens biståndshandläggare eller anhörigkonsulent så får du veta mer om vilket stöd kommunen erbjuder.

Helena Lindh, biståndshandläggare 0932-141 36
Annica Westman, anhörigkonsulent 0932-140 12