Ledsagarservice

Lyssna

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isolering. Din uppgift som ledsagare blir att följa med på respektive aktivitet och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som hon/han har.

Den enskilde får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice/månad utifrån sitt behov. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Ledsagarens funktion och ansvar

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan till exempel vara teaterbesök, bio, idrottsevenemang, restaurangbesök, inköp av kläder eller promenader. Efteråt följer ledsagaren med hem och avslutar uppdraget.

Uppdrag

Om man blir ledsagare har man ingen anställning, utan ett uppdrag. I ditt uppdrag är du olycksfallsförsäkrad till och från samt under den tid du utför uppdraget. För att bli ledsagare krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid och vara lite flexibel för att följa personen efter hans/hennes behov och önskemål.

Timarvode

Du får ett timarvode för ditt uppdrag som ledsagare i form av en timersättning. Arvodet ska beskattas. Du kan få ersättning för dina omkostnader i överenskommelse med enhetschefen. Personliga utlägg måste redovisas med kvitto. Timarvodesrapport lämnas in senast den 4:e varje månad till enhetschefen.

Tystnadsplikt och sekretess

Som ledsagare får du ett uppdrag från ”äldre och personer med funktionshinder”, Bjurholms Kommun. Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för ledsagare, likväl som för annan personal inom ”äldre och personer med funktionshinder”. Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin ledsagare.

Kontaktperson: Martina Eckeskog