Thomas Henrikson, MSB

Trygg och säker - krisberedskap

Lyssna

Här under "Trygg och säker" hittar du information om kommunens arbete för att skapa trygghet och säkerhet bland medborgarna. Vid normal verksamhet är fokus på det förebyggande arbetet och att förhindra störningar, olyckor och skador.

Du hittar även information om risker i din kommun och hur du kan förbereda dig för olika händelser och kriser som kan drabba samhället.Kris- och säkerhetsarbetet i kommunen har sin utgångspunkt i två olika lagstiftningar:

  • I lag om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) regleras bland annat hur samhällets räddningstjänst ska organiseras samt dess förebyggande arbete mot olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta för skydd mot olyckor.
  • Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:544) syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund