Politisk organisation

Lyssna

Bjurholms kommuns politiska organisation och dess ansvarsområden

politikerorg
 

Ansvarsområden kommunstyrelsen

Ansvarsområden kultur- och utbildningsnämnden

Ansvarsområden socialnämnden

Ansvarsområden miljö- och byggnämnden

Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arkivmyndighet
Bredband
Ekonomi
Energirådgivning
Enskilda vägar
EU-projekt
Flyktingsamordning
Folkhälsofrågor
Fritid
Förvaltningsfastigheter
Glesbygdsservice
Information
Infrastruktur
IT- och dataverksamhet
Jämställdhetsfrågor
Kollektivtrafik
Krisledningsnämnd
Marknadsföring
Näringsliv
Personal
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Renhållning/Avfall
Räddningstjänst
Sotningsväsende
Tekniska
Turism
Utveckling
Växel
Översiktlig planering
Överförmyndare

Barnomsorg
Bibliotek
Fritidsgårdsverksamhet
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Kommunal vuxenutbildning
Kultur
Musikskola
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Simhall
Svenska för invandrare
Särskola
Tillsynsansvar privata förskolor
Bostadsanpassning
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Hemsjukvård
Myndighetsbeslut och öppenvård
Korttidsboende
Kommunal hälso- och sjukvård i särskilda boenden
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ordinärt boende (Hemtjänst)
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Särskilt boende (SÄBO)
Fysisk planering
Kalkning
Livsmedelskontroll
Lotteritillstånd
Naturvårdsorgan
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Plan- och kartframställning
Trafiknämnd
Tillsyn och prövning enl Miljöbalken
Tillsyn  och prövning enl Plan- och Bygglagen
Kommunens geografiska informationssystem (Gis)
Serveringstillstånd
Receptfria läkemedel
Tobakstillstånd
 

 

 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist