Utbildning & barnomsorg

Lyssna

Bjurholms skolområde omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt SFI (Svenska för invandrare).

Kultur- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för verksamheterna. Nämnden ska se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de lagar och förordningar som finns samt de mål och riktlinjer kommunfullmäktige bestämt.

Aktuellt inom utbildning & barnomsorg

Information om coronaviruset Covid-19 gällande skola och förskola i Bjurholms kommun.

Uppdaterad 2020-03-17

Undervisningen på Lärcenter går över till distans
Den 17/3 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att undervisningen i gymnasieskolan, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Kultur- och utbildningsnämnden har under tisdagen den 17/3 beslutat, att i enighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, gå över till distansundervisning på vuxenutbildningen på Lärcenter från och med onsdagen den 18/3 2020. Beslutet gäller till och med den 3/4 då nytt beslut fattas.

I dagsläget har Folkhälsomyndigheten inte kommit med några restriktioner gällande undervisning i skola och förskola.

Alla elever uppdateras via lärplattformen (Lärum) om hur övergången till distansutbildning sker på respektive skola och program.
– Detta sker för alla gymnasieutbildningar med undantag för gymnasiesärskolan som fortsätter sin verksamhet som vanligt, säger Pontus Clarin områdeschef, gymnasieskola.
Vuxenutbildningen kommer att övergå till distansundervisning i den takt som de tekniska lösningarna tillåter.
– Eleverna kommer att få information av sin rektor/utbildningsledare om hur det kommer att fungera på respektive utbildning, säger Åza Hortell, områdeschef, vuxenutbildning.

Skolorna i Bjurholm stängs inte
I nuläget innebär detta dock inte att Umeå kommun stänger skolorna. Lärare och övrig personal kommer arbeta från respektive skola och administrerar distansutbildningen från arbetsplatsen, om inte chef och medarbetare kommer överens om annat. Detta för att i så hög grad som möjligt upprätthålla kvalitet på verksamheten och säkerställa att vi har tillgång till teknisk support som möjliggör god kvalitet på distansundervisningen.
De elever som behöver hjälp med teknisk support, hämta böcker eller träffa personal är givetvis välkomna till skolan som vanligt.

För mer information kontakta:
Rektor Lärcenter Karin Åberg: 0932-140 60
Skolchef Pia Bolin: 070-699 25 14

Uppdaterad 2020-03-15

Information till vårdnadshavare till barn i Bjurholms kommuns skola och kommunala förskola

I Bjurholms kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset och vi följer hela tiden hur nuläget utvecklar sig. Med anledning av detta kommer här information att tänka på:

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten i dagsläget är att personer som har förkylningssymptom (t.ex. halsont, snuva, hosta eler feber) stannar hemma, även om det handlar om mildare symptom och stannar hemma ytterligare två dagar efter att de tillfrisknat.

Detta innebär för oss:
Barn/elever som är förkylda stannar hemma från förskolan/skolan (detta gäller t.ex. halsont, hosta eller feber). Även vid mindre symptom stannar barnet/eleven hemma.
Barn/elever stannar hemma ytterligare två dagar efter att de tillfrisknat.
Barn/elever som är friska kommer till förskolan/skolan som vanligt. Elever i förskoleklass-åk 9 omfattas av skolplikten.

Vi är restriktiva när det gäller att ta emot externa besök i våra skol- och förskoleverksamheter.

Vårdnadshavare ska inte besöka förskolan/skolan om ni har förkylningssymptom. Det gäller även lämning och hämtning inne i förskolan/skolan. Om behov finns så förs dialog med berörd personal om eventuell hämtning/lämning utomhus.
Medarbetare som har förkylningssymptom stannar hemma och återgår till arbete två dagar efter tillfrisknande. Detta gäller även vid mildare symptom.
 
Eftersom situationen kan förändras uppmanar vi att ni följer utvecklingen. Via nedanstående länkar hittar ni uppdaterad information.

Folkhälsomyndighetens information riktat till skola och förskola

Information om kommunens övergripande arbete: Information gällande coronavirus Covid-19


 

 

Kontaktperson: Pia Bolin