Anslagstavlan

Kungörelse kommunfullmäktige 2018-04-23

Folkets Hus kl. 13.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten.

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2018-04-12
Ansvarig för kungörelse
Ewa Lindqvist

Här kan du ta del av ärendelista:

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag fredagen den 27 april kl. 13.00
4. Val av ordförande till kommunfullmäktige
5. Allmänhetens frågestund
6. Årsredovisning 2017
7. Revisorernas granskning av Årsredovisning 2017
8. Partistöd 2018
9. Obligatorisk utsortering av matavfall
10. Taxa för försäljning av tomtmark samt industrimark i Bjurholms kommun
11. Renhållnings- och avfallstaxa 2018
12. Förslag – Kollektivtrafikplan 2018-2020
13. Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande Psykisk Hälsa 2017 i Västerbottens län
14. Ökad taxa för Trygghetslarm
15. Inrätta tjänst som biståndshandläggare 100%
16. Överenskommelse – Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
17. Förslag – Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
18. Tillägg till Kostpolicy med riktlinjer för verksamheter i Bjurholms kommun – Riktlinjer för socker i förskola och pedagogisk omsorg
19. Nya taxor för simhallen
20. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län
21. Ansökan om att Bjurholms kommun ska ingå i Samordningsförbundet
22. Motion – Arbetstidsförkortning/6 timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön inom Bjurholms kommuns äldreomsorg
23. Motion - Modersmålsundervisning
24. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C)
25. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C)
26. Avsägelse politiska uppdrag (M)
27. Avsägelse politiska uppdrag (S)
28. Val av ny ersättare till kommunstyrelsen
29. Val av ny ledamot till kultur- och utbildningsnämnden
30. Val av ny ersättare till kultur- och utbildningsnämnden
31. Motioner under beredning