Anslagstavlan

Samråd inom vattenförvaltning Bottenviken

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Norrbotten och Vattenmyndigheten Bottenviken
Kungörelse
2020-11-05
Ansvarig för kungörelse

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november.

Följande handlingar ingår i samrådet:
• Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 (inklusive bilagor).
• Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 (inklusive bilaga).
• Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 2021-2027.
• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027.
Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).