Anslagstavlan

Förslag till detaljplan för fastigheten Urmakaren 1

Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Urmakaren 1, Bjurholms kommun, Västerbottens län.
Planområdet är beläget i centrala Bjurholm. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för en mötesplats i centralorten och således bidra till en mer attraktiv livsmiljö för invånarna. Planen syftar även till att möjliggöra för torghandel.

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnämnden
Kungörelse
2020-03-19
Ansvarig för kungörelse
André Hellnersson

Detaljplanen är inte förenlig med den kommunala översiktsplanen och handläggs därför med ett utökat förfarande.
Samrådshandlingar finns även tillgängliga på Bjurholms bibliotek samt kommunalkontoret under tiden fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-04-09.

Ett informations- och samrådsmöte hålls även 2020-04-02 kl.17.00–19.00 på biblioteket i Bjurholm.

Vid frågor kontakta samhällsplanerare André Hellnersson 0932-141 87 andre.hellnersson@bjurholm.se

Synpunkter om planförslaget ska lämnas skriftligen senast 2020-04-09 till kommunen@bjurholm.se eller miljö- och byggnadsnämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm. Vänligen lämna namnförtydligande och adress i skrivelsen. Inkomna synpunkter diarieförs och blir därmed en allmän handling.
Miljö- och byggnämnden

Handlingar

Planbeskrivning mötesplats

Karta Urmakaren