Anslagstavlan

Naturreservat

Beslut om bildande av naturreservatet Lagheden i Bjurholms kommun

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västerbotten
Kungörelse
2019-10-31
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen beslutade 2019-10-30 med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att, Lagheden, ca 15 km VSV om Bjurholm, ska vara naturreservat.

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Syftet med naturreservatet är dessutom att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Överklagan ska skickas till Länsstyrelsen och ha inkommit senast den 29 november 2019 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. I skrivelse ska ärendebeteckning: 511-6751-2017 anges.

Handlingarna finns att ta del av i kommunhusets reception under tiden 2019-10-31 till och med 2019-11-29.