Anslagstavlan

Miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 31 januari 2019 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende:

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västerbotten
Kungörelse
2019-02-04
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västerbotten

TR Isaksson Åkeri AB har lämnats tillstånd till utvidgad bergtäkt inom fastigheten Bastuträsk 1:54 i Bjurholms kommun. För tillståndet gäller vissa villkor. Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Bjurholm och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ärendebeteckning: 551-9727-2017. Sista datum för överklagan är den 7 mars 2019.