Anslagstavlan

Miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har 24 januari 2019 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärenden:

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västerbotten
Kungörelse
2019-01-29
Ansvarig för kungörelse
Länsstyrelsen Västerbotten

Sökanden har lämnats tillstånd till täkt av naturgrus på fastigheterna Högland 1:13 och samfälld fastighet Högland i Bjurholms kommun. För tillståndet gäller vissa villkor. Beslutet finns tillgängligt på kommunkontoret i Bjurholm och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ärendebeteckning 551-8078-2017.

Sista datum för överklagan ska vara 28 februari 2019.