Bjurholms kommuns krisledningsorganisation

Kommunens krisorganisation

Lyssna

För att öka Bjurholms kommuns förmåga att hantera kriser som uppstår arbetar kommunen med att från grunden bygga upp en fungerande krisberedskap,både ur ett övergripande kommunperspektiv likväl ur verksamhetsperspektiv.

Arbetet med krisberedskap handlar om att planera och hitta verktyg för att kartlägga risker, utarbeta åtgärdsförslag, återkoppla samt skapa forum där krisfrågor är på agendan.

Olika typer av händelser kräver olika typer av åtgärder
Det är händelsens omfattning och karaktär som styr vilken typ av åtgärd och vilken ledningsstruktur som involveras.

Strävan är att krisledningsorganisationen så långt det är möjligt ska likna ordinarie organisation. Krisledningsorganisationen har tre nivåer; politisk-, strategisk- och operativ nivå. Stödfunktioner finns att tillgå.

Kommunen prioriterar samhällsviktig verksamhet
Vid en allvarlig eller extraordinär händelse så blir följden ofta att prioritering av verksamheter sker. Därför så ska samhällsviktig verksamhet identifieras. Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:

  • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Bedömning av vilka kommunala verksamheter som är samhällsviktiga baseras på risk- och sårbarhetsanalyser.


   

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund