Rökfria miljöer

Lyssna

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Rökning ökar till exempel risken för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Cigarett 

Vad säger lagen om rökning?
Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Rökförbud i skolor och fritidshem
Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet, samt på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.

Rökfritt på krogen
Alla restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, utom när servering sker utomhus. Vad som ska tolkas som "utomhus" beskrivs inte i detalj i lagen, utan får avgöras från fall till fall.
 
Det går att inrätta speciella rökrum, men man får inte ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet.

Lokaler för hälso- och sjukvård
Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter. Ett undantag är lokaler för samtalsterapi, där det kan finnas skäl för att tillåta rökning.

Hotell och liknande
Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud ska även gälla i vestibuler, trappor, hissar med mera. Man kan dock avsätta särskilda rum där rökning får ske.

Får man röka på banken?
Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer. Man får inte heller röka i inrikes kollektivtrafik, eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Det går dock bra att inrätta särskilda rökutrymmen, både i till exempel väntsalar och på tåg.

Störs du av någon annans rökning?
Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund