Folköl och tobak

Lyssna

Anmälan om tobaksförsäljning till kommunen

Enligt tobakslagen får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna informera om bestämmelserna kring tobaksförsäljning. Kommunen ska också kunna kontrollera att lagen följs genom att göra tillsynsbesök på försäljningsstället.

I Bjurholms kommun utförs tillsyn enligt tobakslagen av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans med polisen.

Din anmälan om tobaksförsäljning ska innehålla de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, bland annat faktauppgifter om försäljningsstället och dig som näringsidkare. Med näringsidkare menas här en ägare, eller motsvarande, av en verksamhet som säljer tobaksvaror till konsumenter. Om försäljningsstället byter ägare så måste den nya ägaren skicka en ny anmälan till kommunen.

Du kan få en anmälningsblankett hos kommunen eller här: E-tjänster/blanketter. Med anmälan ska du även skicka en kopia av ditt egenkontrollprogram som beskriver vilket arbetssätt och vilka rutiner du har för att till exempel upprätthålla åldersgränsen när du säljer tobak.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta kallas egenkontroll. Egenkontrollen innebär att du  som näringsidkare tar fram ett program där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens försäljningsregler.

Alla butiker och andra försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Du som näringsidkare ska skicka en kopia av egenkontrollprogrammet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Du bör förvara orginalet av egenkontrollprogrammet på ditt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. I egenkontrollprogrammet bör du beskriva åtgärder för att förhindra problem i samband med försäljningen. Du bör diskutera och förankra rutinerna hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet.


Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning hittar du här.

Fråga din kommun om du behöver hjälp med egenkontrollprogrammet. Du kan även se exempel på egenkontrollprogram på Statens folkhälsoinstituts webbplats, www.fhi.se

 

Folköl

För försäljning och servering av öl – allmänt kallat folköl – krävs inget serveringstillstånd. Däremot måste en anmälan om folkölsförsäljning göras till kommunen. Det krävs också att livsmedelsanläggningen (butiken, restaurangen) är registrerad enligt enligt livsmedelslagstiftningen.

Om en livsmedelsbutik eller matställe bryter mot alkohollagens regler rörande ölförsäljning kan ett försäljningsförbud enligt alkohollagen meddelas.

Tillsynen av ölförsäljning sker av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans med polisen.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund