Kommunens krisberedskap

Bjurholms kommun ska värna om medborgarna genom att trygga människors liv, hälsa och egendom samt hindra och begränsa skador. Även om tillvaron känns trygg och lugn så kan det oväntade ske, en väderhändelse, en brand eller ett sabotage som får eller riskerar att få allvarliga konsekvenser för kommunens invånare. Olika aktörers förmåga att hantera kriser förbättras avsevärt om det finns en planering och en förberedelse för oväntade händelser.

stoppljus, bild krisberedskap webb 2 

Bjurholms kommun arbetar med att från grunden bygga upp en fungerande krisberedskap i kommunen både ur ett övergripande kommunperspektiv likväl ur verksamhetsperspektiv i syfte att öka kommunens förmåga att hantera kriser som uppstår. Det vill säga planera och hitta verktyg för att kartlägga risker, utarbeta åtgärdsförslag, återkoppla samt skapa forum där krisfrågor är på agendan. Detta arbete har sin utgångspunkt i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:544). Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den statliga myndighet som har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. besök gärna MSB:s webbsida, se logga i vänsterspalten.

Vad är en kris?
Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kan vi använda uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap och extraordinära händelser avses händelser som drabbar stora delar av samhället. Begreppet kris har därmed ett brett spektra. Att bedöma allvaret i en kris är inte alltid lätt. Exempelvis ett strömavbrott som vid en första information skulle bli kortvarigt, men visade sig hålla i sig några dygn. Eller en ny influensa i vilken personal och brukare sakta men säkert insjuknar.
 
Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avses enligt lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Samhällsviktig verksamhet
Vid en allvarlig eller extraordinär händelse så blir följden ofta att prioritering av verksamheter sker. Därför så ska samhällsviktig verksamhet identifieras. Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:
• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Bedömning av vilka kommunala verksamheter som är samhällsviktiga baseras på risk- och sårbarhetsanalyser på övergripande och verksamhetsspecifik nivå.

Kontaktperson: Caroline Helmersson