Byggsanktionsavgifter

Det är många som har reagerat på att byggsanktionsavgifterna enligt lag
måste tas ut och att de i vissa fall blir orimligt höga i förhållande till överträdelsen.

Därför har riksdagen sett över reglerna och gjort det möjligt för byggnadsnämnderna att sätta ner avgiften i enskilda ärenden och i vissa fall.
Samtidigt har regeringen ändrat i förordningen så att avgiftsnivåerna blir mer rättvisa.

Hälften eller en fjärdedel

De nya reglerna i lagen innebär bland annat att avgifterna i enskilda fall, av kommunernas byggnadsnämnder, kan sättas ner till hälften eller en fjärdedel. Ändringarna i förordningen innebär bland annat att vissa avgiftsnivåer sänks men också att det införs nya byggsanktionsavgifter för sådana förseelser som tidigare inte drabbats av sanktionsavgift. Avgifterna kan tas ut om man påbörjar en åtgärd som kräver bygglov utan att först ha fått det eller till exempel installerar en eldstad, något som är anmälningspliktigt, utan att ha anmält det.
Bestämmelserna om byggsanktionsavgifter finns i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Lag- och förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2013.

Exempel på uträkning:

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Nybyggnad 100 m2 startar åtgärd...
Före 1 juli 2013
Från och med 1 juli 2013
Ingen lovansökan Inget startbesked
161 313 kr
85 663 kr
Lovansökan,
ej beviljad
Inget startbesked

44 500 kr

85 663 kr
Beviljat lov
Inget startbesked

44 500 kr
  
42 831 kr
Tar i bruk utan slutbesked
44 500 kr
17 133 kr

Installera eldstad i en- och tvåbostadshus

Installation av eldstad i
byggnader mindre än 150 m2
Från och med 1 juli 2013
Inte gjort någon anmälan
11 125 kr
Startat utan startbesked
22 250 kr
Tagit i bruk utan slutbesked
22 250 kr
Totalt
55 625 kr

Kontaktperson

Agnetha Fahlgren, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 0932-140 20, 070-130 64 82, agnetha.fahlgren@bjurholm.se