Information om kommunens pågående målarbete

På uppdrag av fullmäktige har nämnderna och styrelsen i Bjurholms kommun under 2012/2013 arbetat med att ta fram prioriterade mål för respektive nämnd och styrelse. I denna information följer en kort beskrivning av den process som varit och som komma skall.

Processen fram till idag

Kommunen som organisation vilar på demokratins grunder och den kommunala självstyrelsens grund. Med andra ord så finns kommunen till för dess medborgare.
Kommunen ska utarbeta mål och riktlinjer för verksamheterna i syfte att styra dess ansvarsområden mot ett önskat resultat. Beslut om mål för verksamheterna tas av förtroendevalda i fullmäktige, styrelse och nämnder. Förenklat uttryckt så är politikens roll att besluta om vad kommunen ska göra och verksamheternas uppgift är att besluta hur det ska göras, det vill säga att verkställa.

I november 2009 fastställde fullmäktige tolv övergripande mål för Bjurholms kommun. Av dessa tolv övergripande mål är fyra gemensamma för samtliga nämnder och styrelsen. De övriga åtta gäller viss nämnd och/eller styrelsen. De gemensamma målområdena är Medborgare, Ekonomi, Miljö samt Jämställdhet och jämlikhet. I dokumentet Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun beskrivs den målstyrningsprocess som gäller för fullmäktige/styrelse/nämnder, vision, principer samt prioriteringar av de gemensamma målområdena.

Med utgångspunkt i Styrning och uppföljning av mål och resurser i Bjurholms kommun startade omsorgsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen arbetet med att prioritera mål för dess verksamheter. Arbetsgrupper bildades våren 2012 med förtroendevalda och tjänstepersoner från respektive nämnd och styrelsen. Workshops genomfördes under 2012 i syfte att prioritera mål. Arbetsgrupperna fick därefter i uppdrag att sammanställa resultatet från dessa workshops och utarbeta förslag till målformuleringar. En viktig uppgift för arbetsgrupperna har därmed varit att begränsa och tratta ned antalet målprioriteringar genom att hitta gemensamma nämnare. Detta för att göra arbetet med målen hanterbart.

Den process som hittills pågått har resulterat i prioriterade mål för nämnderna och styrelsen. I samband med att fullmäktige fastställt prioriterade mål för nämnderna (juni 2013) och styrelsen (oktober 2013) så är kugghjulet i rullning. Detta innebär att det kommer att påverka kommunens ekonomiska styrning och styrningen av det verksamhetsmässiga resultatet.


Bild - Kugghjul

Det fortsatta arbetet

Under hösten 2013 ska verksamheterna arbeta fram handlingsplaner utifrån de prioriterade målen. För att underlätta arbetet samt för att nämnderna och styrelsens verksamheter ska arbeta på liknande sätt så är mallar framtagna för detta. 

Uppföljning av nämndernas och styrelsens prioriterade mål sker fortlöpande utifrån den ekonomiska styrningen – budget- och uppföljningsprocessen.

Syftet med nämndernas och styrelsens prioriterade mål, tillika verksamheternas, är som sagt att arbeta mot ett önskat resultat för medborgarna i Bjurholms kommun.

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål.

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål.

Omsorgsnämndens prioriterade mål.