Bygdemedel

Lyssna

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Länsstyrelsen beslutar varje år om hur mycket pengar som kan delas inom varje kommun. För Bjurholms kommun brukar summan ligga på omkring 140 000 kronor.Från och med 2016 har rutinerna för ansökan av bygdemedel förändrats.

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Bjurholms kommun som hela kommunen. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.
Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Blankett finns här: Blankett skatteverket Vid frågor, ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:
• reparationer eller investeringar i byggnader
• förbättringar i idrottsanläggningar
• inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till:
• driftskostnader
• investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
• investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
• kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 %.

Hur söker jag bygdemedel?

Använd ansökningsblankett på http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/bygdemedel.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Dessutom ska en beräknad projekttid anges. Ansökan avseende 2017 års bygdemedel ska skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten och vara inkommen till myndigheten senast 31 januari 2017.
Fyll i blanketten som finns under fliken "relaterad information". Skriv ut den och skriv under den med ditt namn och skicka med e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”

Du kan också skicka din ansökan med post till 
Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 Umeå
Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.
Mer information

För mer och dagsaktuell information, se Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/bygdemedel


 

 

Kontaktperson: Claudia Wieczorek