Stiftelsen Iris Johansson

Lyssna

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.

Stiftelsens ändamål

Dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).
 
Utdelning kan endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelningen ska ske en gång per år och omfatta minst ett och högst fyra stipendier.
Stipendiet skall uppgå till lägst 10 000 kr.
Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning.
 
Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommun. Stiftelsen lyder under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser stipendiater med ledning av inkomna ansökningar.
 
Stiftelsen ska vid utdelande av stipendiet ta hänsyn till mottagarens ekonomi och andra omständigheter så att stipendiet bedöms främja stiftelsens ändamål. Stipendiaten ska lämna redovisning till stiftelsen över hur stipendiet använts och uppnådda resultat.
 

Ansökan ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 september respektive år.

Ansökan gör du via E-tjänster/blanketter.

Ansökan skickas till
Bjurholms kommun
Stiftelsen Iris Johansson
Kommunstyrelsen
916 81 Bjurholm

 

 

Kontaktperson: Maria Egelby