Folkhälsa i Bjurholm

Lyssna

Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet i en befolkning eller i ett land. Folkhälsan i ett land beskriver vilka livsvillkor och möjligheter människorna där har, vilka skillnader som finns och vilka förbättringar som kan göras.

I Bjurholms kommun arbetas det aktivt för att stärka folkhälsan ibland kommunens invånare.

Elva nationella målområden samt ett inom Västerbottens läns landstings finns fastställda. I Bjurholm ska följande sex (6) av dessa målområden prioriteras under perioden 2015-2018:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
  I Bjurholm ska jämställdhet och jämlikhet råda på alla plan. Alla innevånare har samma rätt till delaktighet och inflytande samt möjligheter och skyldigheter i samhället.
 • Ekonomisk och social trygghet
  I Bjurholm ska alla ha förutsättningar till att leva ett självständigt liv med jämlika levnadsvillkor. Barnfattigdom ska inte förekomma.
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
  I Bjurholm ska trygga och goda sociala villkor finnas för barn och stöd ges till vårdnadshavare under barnens hela uppväxt. Utanförskap ska inte förekomma.
 • Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
  Bjurholm ska arbeta för att alla barn, unga och vuxna upplever att de har en meningsfull, hanterbar tillvaro, känner sig trygga samt har tillit till sin omgivning.
 • Fysisk aktivitet
  Kommunen ska genom samverkan verka för ökad vardagsmotion samt stimulera till bestående intresse av regelbunden fysisk aktivitet utifrån individers förmåga och förutsättningar. 
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  Bjurholm ska i enlighet med det nationella övergripande målet för ANDT- politiken verka för att vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Genom förebyggande arbete och information bland barn, unga och vuxna ska bruket av tobak, alkohol och andra beroende- och skadeframkallande medel minska.

För att åstadkomma ett bra, effektivt och långsiktigt hållbart arbete så är det viktigt att man har kunskap om hur situationen ser ut inom de olika områden som folkhälsan omfattar. I Bjurholms kommun genomfördes 2009 bland annat en kartläggning av folkhälsan samt, som komplement till denna, en folkhälsoenkät. Kartläggningen, och en del annat material som rör det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen, kan man läsa mer om genom att klicka sig vidare i menyn till vänster.
 

 

 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder