Allmänhetens frågestund

Lyssna

Allmänheten har nu möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. Allmänhetens frågstund hålls direkt efter upprop i max 30 minuter.

Regler

Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med fullmäktige.

I kungörelsen till samtliga sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas med i ortstidningarna.

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för allmänhetens frågestund är 30 minuter.

Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden som behandlas under det aktuella sammanträdet.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden skall genomföras.

Kontaktperson: Bibbi Öberg