Flyktingmottagning

Lyssna

Bjurholm är en del av Umeåregionen, vi välkomnar nya medborgare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

I Bjurholm har vi närhet till varandra och alla de olika samhällsfunktionerna, du kommer på kort tid att känna dig som en del av vårt samhälle och många kommer att välkomna dig till oss.

Under 2018 genomför kommunen ett stort arbete när det gäller styrdokument för integration, detta kommer du som medborgare att märka av i form av olika möjligheter att komma till tals.

Integration

Integration är en ömsesidig process mellan individen och samhället, som understryker lika tillgång till makt, inflytande och politiska resurser. För den enskilde individen innebär det möjlighet att ta aktiv del i samhällslivet och kunna påverka samhällsutvecklingen utan att ge upp sin personliga identitet. Det handlar om allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella och politiska sammanhang. Detta förutsätter kommunikation och ömsesidig förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle.

Vad betyder begreppen

Nyanländ - En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Flykting - En flykting har skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En s.k. kvotflykting har före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras av Migrationsverket.

Person med utländsk bakgrund - Denna person är antingen utrikes född (d.v.s. ej född i Sverige, första generationen svenskar) eller född i Sverige med minst en förälder född utanför Sverige (andra generationen svenskar).


Kontaktperson: Monica Jonsson