Vindkraftsprojekt - Stensvattsmarken

Lyssna

I augusti 2019 förvärvade Vattenfall Stensvattsmarken från projektören Triventus, med möjligheten att etablera vindkraft i södra Bjurholms kommun. Miljötillståndet tillåter upp till 24 vindkraftverk som årligen kan producera cirka 330 GWh.

Projekthistorik:
2011- Uppstart av Triventus i januari, avtal tecknas med markägaren Sveaskog
2012- Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), samt berörda samebyar och allmänhet
2013- Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten
2016- Tillstånd lämnas av miljöprövningsdelegationen
2017- Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen
2018- Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten lämnar på nytt tillstånd i maj
2019- Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti
2019- Mark- och miljödomstolen tillstyrker projektet i augusti
2019- Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september
Vattenfall har nu ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga 24 stycken 180 meter höga vindkraftverk inom projektområdet.

Vad händer framåt?
Vattenfall planerar att ansluta Stensvattsmarkens vindkraftspark till regionnätet. För det behövs en ny koncession, det vill säga tillstånd, att bygga cirka 3-4 kilometer anslutande elledning. Därför har det inletts en dialog med nätägaren Vattenfall Eldistribution för att starta upp en koncessionsprocess. Denna tillståndsfas följer sina givna rutiner och detta tar vanligtvis några år.

Utöver koncessionen kommer Vattenfall utföra kompletterande vindmätningar, lära sig mer om områdets specifika förutsättningar och föra dialog med närboende, kommun, näringslivet och andra berörda.

Byggstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Preliminärt planeras byggstart till 2024 och efter en cirka två års byggperiod kan idrifttagning av vindkraftsparken ske under 2026.

Här kan du läsa mer på Vattenfalls egen webbsida Vindkraftsprojekt - Stensvattsmarken

 

Kontaktperson: Jenny Stensson