Biblioteksplan

Lyssna

Biblioteksplan 2007-2010. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22.

BIBLIOTEKSPLAN 2007 - 2010
Organisation
Ansvaret för biblioteksverksamheten ligger under kultur- och utbildningsnämnden. Tjänstemannaansvaret ligger på bibliotekarien.
 
Övergripande mål
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla på lika villkor. 
Folkbibliotekets grundläggande uppgifter är att förmedla kultur och tillhandahålla information. Här ingår att avgiftsfritt tillhandahålla ett varierat bestånd av informationskällor, samt ett kvalitetsmässigt värdefullt mediebestånd utifrån medborgarnas behov och önskemål. Folkbibliotekets utbud av medier, teknik och tjänster skall tillgodose alla åldersgrupper.
 
Skolbibliotekets grundläggande uppgift är att vara ett redskap i skolans pedagogiska arbete. Med hjälp av skolbiblioteket utvecklas elevernas språkförmåga, som i en vidgad tolkning innebär att kunna läsa, förstå och återberätta information, kritiskt granska samt att välja rätt medier och redskap för sitt sökande och sitt eget berättande. För det krävs att man i direkt anslutning till skolan, tillhandahåller resurser i form av lokaler, olika medier, teknik och personal.
 
Verksamhetsmål
- biblioteket ska hålla en fortsatt hög servicenivå för att kunna tillgodose alla låntagares behov.
- upprätthålla samarbetet i Umeåregionen med biblioteken i Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå.
- verka för att samarbetet förskola – skola – bibliotek upprätthålls/bibehålls och utvecklas. Bibliotekets målsättning är att utbilda elever så att de kan hantera bibliotekets söksystem på egen hand, i avsikt att underlätta ett undersökande arbetssätt i skolan.
- vara en ständigt växande informationsbas för skolan, studerade och allmänhet.
- tillgodose att de anställda erhåller kontinuerlig fortbildning. Var och en av de anställda ska erhålla minst en fortbildningsdag/termin.
- arbeta i linje med barnkonventionens övergripande målsättning när det gäller biblioteksverksamheten.
- arbeta i linje med det tillägg i biblioteksplanen, som tillkom december 2004, där bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna.
 
Utvärdering av verksamhetsmålen görs årligen av bibliotekspersonalen. Verksamhetsberättelsen granskas och godkänns slutligen av kultur- och utbildningsnämnden.

Följande mål ska utvärderas:
- att samarbete mellan biblioteken i UmeåRegionen upprätthålls.
- att samarbete mellan skola – bibliotek bibehålls och utvecklas.
- att vara en ständigt växande informationsbas för skolan, studerande och allmänhet.
- att de anställda får minst en utbildningsdag/termin.
- att kommuninvånarna ska via enkät eller annan utvärderingsmetod, få ge synpunkter på bibliotekets verksamhet.
 
Verksamhetsbeskrivning
Bjurholms bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som för kommunens invånare tillhandahåller:
- fack- och skönlitteratur för barn, ungdomar och vuxna.
- referenslitteratur.
- dagstidningar och tidskrifter.
- uthyrning av DVD och videofilmer för barn, ungdom och vuxna.
- tal- och kassettböcker, CD-böcker och DAISY (för synsvaga)
- lån från andra bibliotek
- möjlighet att släktforska
- beställning av tidnings- och tidskriftsartiklar.
- möjlighet att söka information på Internet.
- flera databaser för specifika informationssökningar
- arbetsplats för funktionshindrade.
- mindre bokhandel med ”en bok för alla”
- bokväskor utskickade via lantbrevbärare till låntagare som inte så lätt tar sig till biblioteket (f d bokbusslåntagare)
- bokväskor till intresserade boende på kommunens boendeenheter.
 
Biblioteket katalog är webbaserad och finns tillgänglig under Bjurholms kommuns hemsida. Katalogen finns tillgänglig för alla boende i Umeåregionen och där kan låntagare själva göra reservationer och omlån. Även musik- och filmnerladdningar kan göras via hemsidan.
 
Två studieceller med microfischläsare finns till förfogande för släktforskning. Även databasen Genline är installerad för släktforskning.
 
En medieplan skall upprättas för biblioteket. Medieplanen är till hjälp för kartläggning av kommunens låntagare, bokbeståndet, nyckeltal för inköp, gallring, utlåning mm allt för att de ekonomiska resurserna tillgodogörs på bästa sätt.
 
Biblioteket laddar ner filer från talbokscentralen och bränner egna Daisyskivor, för att tillgodose synsvaga och personer med lässvårigheter.
 
Projekt
Biblioteket har varit med i projektet ”Bibliotek 2007”. Projektet avslutades 2006 och är sedan integrerat i den ordinarie verksamheten. Projektets syfte var att öka tillgängligheten till biblioteksservice för alla boende inom Umeåregionen och där låntagare bl a får tillgång till sex kommuners bibliotek med ca 500.000 böcker. Väskor med reserverade och återlämnade böcker skickas två gånger/vecka till samtliga bibliotek.
 
Studieförbund och föreningar
Biblioteket har kontinuerligt samarbete med studieförbund och föreningar och tillhandahåller lämplig media till t ex studiecirklar av olika slag.
 
 

Kontaktperson: Karin Gulliksson