Kris och säkerhet

Utgångspunkten för kommunens krisberedskapsarbete och arbete med skydd mot olyckor regleras i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i lag om skydd mot olyckor.

Kris- och säkerhetsarbetet i kommunen har sin utgångspunkt i två olika lagstiftningar. I lag om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) regleras bland annat hur samhällets räddningstjänst ska organiseras samt dess förebyggande arbete mot olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta för skydd mot olyckor. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:544) syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kris- och säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är således inriktat på att arbeta förebyggande samt förhindra störningar, olyckor och skador. 

Länsstyrelsens krisberedskap
Både i fred, kris- och krigstid har Länsstyrelsen ett övergripande ansvar för länsinvånarnas säkerhet och trygghet. All planering och allt arbete på regional nivå med att förebygga, motverka och begränsa sårbarhet och risker ska, enligt det nya krisberedskapssystemet, samordnas av Länsstyrelsen i rollen som områdesansvarig myndighet.

För mer information om Länsstyrelsens ansvar och arbete, besök gärna www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

För mer information om MSB:s ansvar och arbete, besök gärna www.msb.se.
 

Kontaktperson: Caroline Helmersson