Pressmeddelande - Bemötande av skrivelse om arbetsmiljöförhållanden inom Bjurholms kommuns äldreomsorg

Bjurholms kommun mottog 2019-06-19 en skrivelse från personalen i äldreomsorgen genom huvudskyddsombud för Kommunal, där undertecknade kräver akuta och långsiktiga åtgärder avseende 23 punkter. Bjurholms kommun ser allvarligt på skrivelsen och utredning kring de 23 punkterna pågår.

Bjurholms kommun vill härmed bemöta ett antal punkter där utredningen är klar, vilket framgår nedan.

• Delegeringsprocessen är lagstyrd. Legitimerad sjuksköterska ansvarar för att säkerställa att medarbetare som ges delegering uppfyller kraven. lnga avvikelser eller synpunkter har framförts till kommunens medicinskt ansvariga sköterska, MAS. Påståendet att enhetschefer skulle ha tvingat fram delegering är felaktigt och dementeras även av företrädare för sjuksköterskorna.

• Ett dödsfall som inträffade våren 2018 framlades i media under hösten 2018 som vårdskada. Utredning i ärendet visade att bristande vård inte var orsaken till dödsfallet. Påståendet om att dödsfall skulle ha orsakats av outbildad och oerfaren personal är därmed felaktigt och en allvarlig anklagelse.

• Kommunen anlitar extern part för genomförande av medarbetarenkät. Anlitad part hanterar hela processen. Resultatet redovisas tillbaka till kommunen så att enskilda individer inte kan identifieras. Medarbetarenkäten är anonym.

• Påståendet om dödshot som av ledningen ska ha tystats ner är felaktigt. Händelsen är hanterad utifrån fastställda riktlinjer och rutiner om hot och våld. Utredning av händelsen som inträffade för ett år sedan har skett, åtgärder är vidtagna och ärendet är avslutat. Inga ytterligare kommentar ges i det enskilda fallet.

• Beredskap i hemmet för sjuksköterskor förekommer men endast i undantagsfall. När behov av beredskap i hemmet föreligger ges endast sjukskötersketelefonen till den undersköterska som av enhetschef bedöms bäst lämpad för uppgiften. Sjuksköterska i beredskap kontaktas av undersköterska när behov uppstår. Under det senaste året har beredskap i hemmet varit aktuellt vid fem tillfällen.

”I dagsläget känner jag förtroende för de chefer och medarbetare som vi har inom kommunen. Arbetet fortsätter och kommer att följas upp politiskt både i kommunstyrelsen och socialnämnden under hösten” säger Christina Lidström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Eftersom det är semestertider och flertalet funktioner inte finns på plats återupptas utredningen efter sommaren. Ytterligare kommentarer kommer därför inte att ges i ärendet.

Kontaktuppgift: Karin Gothefors-Linder, socialchef Tfn: 0932-140 25.

Pressmeddelandet i pdf, ny flik 440 kB.