Äldreomsorg

Lyssna

Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar vi utifrån en helhetssyn, med den enskilda människan i fokus. Alla beslut om bistånd utgår ifrån varje människa individuella behov och förutsättningar enligt gällande lag.

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst. Bjurholms kommuns ambition är att människor ska kunna bo och leva i sin invanda miljö så länge det är möjligt. När behov av hjälp finns, kan ansökan göras för att få stöd i hemmet genom olika service- och omsorgsinsatser. Särskilt boende finns att ansöka om när behovet av hjälp ökar och insatserna i det egna hemmet inte räcker till. Förutom dessa insatser så kan behov av annan hjälp bli aktuell, så som färdtjänst anhörigstöd, dagverksamhet, kortidsboende och trygghetslarm.

Handikappomsorgsavdelningen ansvarar för att människor med psykiskt- eller fysiskt funktionshinder får stöd att leva ett så normalt liv som möjligt, trots sitt funktionshinder. Tillhör personen någon av personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så kan ansökan om stöd göras enligt denna rättighetslag. Den som behöver stöd utifrån sitt funktionshinder kan även välja att ansöka om insats enligt socialtjänstlagen. Samordnare för psykiskt funktionshindrade kan bistå med råd och stöd utan biståndsbeslut.

Ansökning enligt ovan nämnda lagstiftningar och information om olika insatser, kontakta biståndsbedömare. Frågor som avser verksamheterna särkilt boende och hemtjänst, kontakta respektive enhetschef.

Aktuella telefonnummer

Växel 0932 - 140 00

 • Verksamhetschef: 0932-14025
 • Biståndsbedömare: 0932-141 36
 • Enhetschef, Johannesgården: 0932-140 33
 • Enhetschef, Älvgården: 0932-140 33
 • Enhetschef, Bjuregården: 0932-141 37
 • Enhetschef, Hemtjänsten: 0932-140 88
 • MAS: 0932-140 17 
 • Sjuksköterska, SSB: 0932-140 89
 • Arbetsterapeut/sjukgymnast: 0932-141 95
 • Terapi: 0932-140 82
 • Dagverksamhet Humlan: 0932-140 98 
 • Assistent: 0932-140 35

                  

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder