Individ- och familjeomsorg

Lyssna

Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken (FB), alkohollagen (ALK), samt förvaltningslagen (FvL).

IFO-avdelningens verksamhet
Personalen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har som uppgift att, tillsammans med dig som enskild och olika samarbetspartners, erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande principer för detta arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. De olika stöd-, vård-, och behandlingsinsatser som förmedlas syftar alla till att stärka förmågan till förändring och självständighet.
 

Telefon

Det är gemensam telefontid för individ och familjeomsorg, biståndsbedömning äldre och LSS, familjerätt, ekonomiskt bistånd, färdtjänst/riksfärdtjänst

Tel. 0932-140 86

Måndag, onsdag-fredag kl.08.00-09.30
Tisdag kl.13.00-15.00

 

 

Brottsofferjourernas telefoncentral 0200-21 20 19 är deras nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas ser man till att den hjälpsökande blir kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp.

Brottsofferjourernas telefoncentral kan ge stöd på eget språk till människor som talar; arabiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, ryska, spanska, franska, sydkurdiska samt ungerska.
Ring 08-642 00 44 för hjälp på eget språk. 
 
 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder