Foto: Hans Gustafsson

Företagsstöd

Lyssna

Sedan årsskiftet 2018/2019 har Region Västerbotten tagit över hanteringen av regionala företagsstöd från Länsstyrelsen.
Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt.
De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har flyttat över till Region Västerbotten och fortsätter sitt arbete där, vilket känns tryggt och är något som garanterar att kompetensen finns kvar.

Tobias Bergström är kontaktperson för företag som är verksamma i Bjurholm. Han nås via mobil: 070-557 57 31 eller tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

Olika stödformer

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag är ett stöd över 20 000 kr till högst 1,8 miljoner kr under en period av tre år. Investeringsbidraget kan maximalt uppgå till 50% av investeringskostnaden. Investeringsbidraget är ett "de minimi-stöd" vilket innebär att sökande själv måste hålla koll på att sökta bidrag via länsstyrelsen och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till "de minimi-stöd", tillsammans inte övergår 1,8 miljoner.

Regionalt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större investeringar där sökt bidrag överstiger 1,8 miljoner kr. Detta stöd kan även beviljas till större företag (250 anställda eller fler). Maximalt kan 30% av godkända kostnader beviljas. Marknadsföringskostnader godkänns inte inom regionalt investeringsstöd.

Mikrobidrag
Företagsstöd i form av mikrobidrag kan lämnas med 50% för investeringar där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kr. Bidraget är avsett för nystartade företag (max 2 år gamla).

Konsultcheck och Forskarcheck
Konsultcheck avser stöd till små- och medelstora företag som drivit sin verksamhet i minst två år, för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsultchecken kan utgå med högst 50% för konsultmedverkan inom produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Bidraget får ej överstiga 150 000 kr.

Forskarcheck kan sökas av små- och medelstora företag som bedriver sin verksamhet i någon av Västerbottens 15 olika kommuner. Checken kan finansiera upp till 50% av kostnaden för forskarkompetens och uppgår till högst 150 000 kr.

Innovationscheck och Innovationsbidrag
Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50% av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 272 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl.

Innovationsbidrag kan lämnas till nystartade små- och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden, där den sökande har en tydlig målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med upp till 1,2 miljoner kr och högst 45% av kodkända kostnader. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 275 kr/tim. och ska alltid styrkas av kopia på lönespecifikation eller dylikt. Detta för att visa att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Stöd till kommersiell service
Stöd till kommersiell service kan lämnas som investerings- och servicebidrag. Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner.

Mer om Region Västerbottens regionala företagsstöd finns att läsa på deras hemsida: Företagsstöd

 

 

 

Kontaktperson: Claudia Wieczorek