Foto: Hans Gustafsson

Företagsstöd

Lyssna

Varje år får Länsstyrelsen pengar från regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

I Västerbotten kan man, som en del av insatserna för regional tillväxt, få bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, manskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, främst till lanthandlare och bensinstationer.

 

Olika stödformer

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag är ett stöd över 20 000 kr till högst 1,8 miljoner kr under en period av tre år. Investeringsbidraget kan maximalt uppgå till 50% av investeringskostnaden. Investeringsbidraget är ett "de minimi-stöd" vilket innebär att sökande själv måste hålla koll på att sökta bidrag via länsstyrelsen och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till "de minimi-stöd", tillsammans inte övergår 1,8 miljoner.

Regionalt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större investeringar där sökt bidrag överstiger 1,8 miljoner kr. Detta stöd kan även beviljas till större företag (250 anställda eller fler). Maximalt kan 30% av godkända kostnader beviljas. Marknadsföringskostnader godkänns inte inom regionalt investeringsstöd.

Mikrobidrag
Företagsstöd i form av mikrobidrag kan lämnas med 50% för investeringar där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kr. Bidraget är avsett för nystartade företag (max 2 år gamla).

Konsultcheck och Forskarcheck
Konsultcheck avser stöd till små- och medelstora företag som drivit sin verksamhet i minst två år, för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsultchecken kan utgå med högst 50% för konsultmedverkan inom produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Bidraget får ej överstiga 150 000 kr.

Forskarcheck kan sökas av små- och medelstora företag som bedriver sin verksamhet i någon av Västerbottens 15 olika kommuner. Checken kan finansiera upp till 50% av kostnaden för forskarkompetens och uppgår till högst 150 000 kr.

Innovationscheck och Innovationsbidrag
Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50% av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 272 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl.

Innovationsbidrag kan lämnas till nystartade små- och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden, där den sökande har en tydlig målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med upp till 1,2 miljoner kr och högst 45% av kodkända kostnader. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 275 kr/tim. och ska alltid styrkas av kopia på lönespecifikation eller dylikt. Detta för att visa att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Stöd till kommersiell service
Stöd till kommersiell service kan lämnas som investerings- och servicebidrag. Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner.

Mer om Länsstyrelsens stöd finns att läsa på deras hemsida: Företagsstöd

 

 

 

Kontaktperson: Jenny Stensson