Hushållsavfall

Lyssna

Tekniska avdelningen ansvarar för renhållningen i kommunen. Under "Boende & infrastruktur" kan du hitta mer om avfallsfrågor.

Bestämmelser om hantering av avfall regleras av miljöbalken. Varje kommun har också en renhållningsordning. Frågor om undantag från renhållningsordningen prövas av miljö- och byggnämnden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag.

Undantag från renhållningsordningen:

Uppehåll i sophämtning - permanentbostad: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst sex (6) månader. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.

 

Uppehåll i sophämtning - fritidshus: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas överhuvudtaget under hela året. Med detta menas att fastigheten inte kommer att nyttjas som fritidshus eller för uthyrning. Fastigheten ska inte heller vara under renovering, nedmontering, eller ha återvinningsbart material som ska transporteras till kommunens återvinningscentral. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod, dvs senast den 15 april. Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.

Eget omhändertagande - befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall : Fastighetsinnehavare som på ett betryggande sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på sin fastighet kan efter särskild ansökan om det finns synnerliga skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Ansökan får avse en tidsperiod om maximalt fem (5) år.

Förutsättningar för att befrielse ska beviljas:

För att beviljas dispens krävs att man har en hantering av avfallet som är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt

  • Utsortering av alla fraktioner som omfattas av producentansvaret. Detta lämnas till återvinningsplatserna.
  • Komposterbart avfall ska komposteras på fastigheten i en ändamålsenlig (skadedjurssäker) behållare. Kompostering ska anmälas till miljö- och byggnämnden.
  • Mängden resterande avfall ska vara extremt liten.
  • Avfall får inte transporteras, eldas upp eller grävas ner.

Handläggningsavgiften är  954 kr för ansökan om undantag från renhållningsordningen.  Därutöver tillkommer renhållningsavgifter enligt renhållningstaxan.

Här gör du din ansökan: E-tjänster/blanketter.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund