Naturvård

I miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. I vissa fall är det miljö- och hälso-skyddsenheten som sköter tillsynen enligt balken. I enhetens arbete ingår även att svara på remisser från länsstyrelsen i ärenden som rör naturvård.

Naturvård handlar bland annat om att bevara den biologiska mångfalden, dvs alla naturligt förekommande djur och växter.
 
Har du en idé till ett lokalt naturvårdsprojekt som ökar kunskapen eller gynnar den biologiska mångfalden finns det pengar att söka genom LONA-programmet. Läs mer under Lokala Naturvårdssatsningen. 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund