Naturvård

Lyssna

I miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. I vissa fall är det miljö- och hälsoskyddsenheten som sköter tillsynen enligt balken. I avdelningens arbete ingår även att svara på remisser i ärenden som rör naturvård, ofta med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

Naturen bidrar till rekreation, bevarande av biologisk mångfald och ger nytta för samhället genom så kallade ekosystemtjänster. Närhet till naturen ger möjligheter till god folkhälsa och en attraktiv boendemiljö. Naturens värde för friluftsliv och rekreation värderas högt av en bred allmänhet och är ur folkhälso- och rekreationsperspektiv viktiga för hela samhället. Naturens sociala och estetiska värden ingår i flera av riksdagens fastställda miljökvalitetsmål och friluftsmål och det finns både sociala och ekologiska värden med att vårda naturen.

 

Sociala värden

Naturens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av naturen. För många är det ovärderligt att kunna vara ute i naturen och njuta av vacker skog, jaga, fiska, sporta, plocka bär och svamp. Natur som är tillgänglig så att människor har möjlighet att vistas där, främjar hälsa, rekreation och välbefinnande.

Ekologiska värden

En artrik natur där vi bevarar biologisk mångfald har ett ekologiskt värde och ger många gratistjänster som på något sätt gynnar människan, sk ekosystemtjänster. Läs mer om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets hemsida, länk finns här bredvid.

Foto: Gunhild Nyberg Foto: Gunhild Nyberg

Allemansrätten

Allemansrätten ger grundläggande stöd för människor att vistas i naturen och utöva friluftsliv. "Inte störa - inte förstöra" är huvudregeln i allemansrätten.

Här finns mer information om allemansrätten.

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund