Miljöövervakning

Lyssna

I miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete ingår miljöövervakning. Till miljöövervakning räknas de undersökningar som görs för att få en bild över hur miljön förändras över en längre tid.

Följande har gjorts eller pågår fortlöpande:
  • Kvicksilverhalter i fisk från sjöar och vattendrag (1984 -2004 och från 2010)
  • Ceciumhalter i vilt, fisk, bär och svamp (1986 - 2006 och från 2010)
  • Luftkvalitetsmätning i Bjurholm tätort (1997-98)
  • Mätning av bakgrundsstrålning sker regelbundet på tre plater i kommunen sedan Tjernobylolyckan.
  • Sedan många år har provtagning av sjöar och vattendrags genomförts för att undersöka graden av försurningspåverkan. Kalkning av försurade vatten har sedan början på 1980-talet pågått i kommunen. Läs mer om kalkningen under "Naturvård".   

 

Bakgrundsstrålning - Mätpunkt Bredträsk

Ett antal översiktliga inventeringar har också utförts i Bjurholm under åren. Dessa ger en bild av var det finns skyddsvärda områden och utgör ett arbetsunderlag:

  • Inventering av naturgrusförekomster (1998)
  • Inventering av naturvärden (1994)
  • Inventering av våtmarker (1993)
  • Inventering av ängs- och hagmarker (1989-90)


 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund