Hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för hälsoskyddet inom kommunen. Målet med verksamheten är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Hälsoskyddsområdet omfattar bl.a. enskilda avlopp, bullerfrågor, frisersalonger, inomhusmiljö, renhållning, radon, allergi, mögel, tobaksrökning och smittspridning.

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Olägenheter för människors hälsa kan vara t. ex. buller, kyla, radon, fukt och mögel.
 
Badplaterna i Angsjön och Lillarmsjön kontrolleras regelbundet under badsäsongen. Reslutat från provtagningarna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida "Badplatsen".
 
 
 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund