Räddningstjänst

Lyssna

I nödsituation ring 112.

Icke brådskande ring: 0930-140 14.

Räddningstjänsten i Bjurholm är en deltidskår. Brandmännen har en annan ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm.
Anspänningstid är 5 minuter, det vill säga den tid från larm till första bil lämnat brandstationen.

Räddningschef och ställföreträdande finns dagtid på brandstationen i Vännäs, då Bjurholm köper dessa tjänster från Vännäs kommun.

Samarbetar sedan år 2000 med Nordmalings- och Vännäs kommuner om gemensam chef i beredskap (CB). 

CB skall vara anträffbar via kommunikationsmedel, alltid kunna svara inom 90 sekunder och träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon inom 5 minuter.

Räddningsstyrkan och chef i beredskap larmas via personsökare/mottagare av SOS.

www.krisberedskapsmyndigheten.se

I räddningsregionen Umeå sker samverkan över kommungränserna.
Vid stora långvariga bränder eller olyckor finns extra resurser att tillgripa inom 30 minuter.

Vi når ca 40% av kommunens befolkning inom 10 minuter från larm.

Förebyggande
Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag "Lagen om skydd mot olyckor". Lagens viktigaste syfte är att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas samt lyfta fram det förebyggande arbetet. Här är några nyheter i lagen:

Olycksfallsutredningar
En helt ny obligatorisk uppgift blir för kommunen att utreda olyckan/utryckningen. Syftet med detta är att ta tillvara erfarenheter och motverka att samma olycka händer igen. Kommunen ska i skälig omfattning utreda orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur räddningsinsatsen genomfördes. Utredningen ska ses som ett komplement till de utredningar som polis, vägverk och arbetsmiljöinspektionen gör vid inträffade olyckor.

Brandsyn blir tillsyn
För att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd införs en nyordning avseende kontroll av brandskyddet. Ägare till byggnader och anläggningar där risker för eller konsekvenserna av brand är stora ska lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Räddningsverket har utgett ett allmänt råd kring hur brandskyddsredogörelsen ska utformas. Följande typer av objekt och verksamheter ska enligt det allmänna rådet SRVFS 2004:4 lämna skriftlig brandskyddsredogörelse, samlingslokaler, vård och omsorgslokaler, skollokaler, hotell, vissa industrier, byggnad med kulturhistoriskt värde, byggnad eller anläggning som innebär stor risk vid brand, fler objekt finns i det allmänna rådet. Är du nyttjanderättsinnehavare (t ex hyresgäst) ska du lämna uppgifter till din fastighetsägare som lämnar dem vidare till kommunen. Inom verksamheten ska finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Bjurholms kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.

 

Kontaktperson: Jimmy Johansson