Miljö

Lyssna

Miljö- och byggnämnden är Bjurholms lokala miljömyndighet. Miljö- och byggnämnden leds av politiskt förtroendevalda som sammanträder fem gånger per år. Till sin hjälp har miljö- och byggnämnden kommunanställda tjänstemän som arbetar på miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med tillsyn och kontroll inom följande områden:

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedelshantering
  • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel
  • Serveringstillstånd

Tillsyn innebär att bevaka att företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. Medverka i kommunal planering. Ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organistationer. Samverka med myndigheter och organisationer.

Gravabergen vinter 

I miljöbalken står det:
"Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenlig med ett ansvar för att förvalta naturen väl."

Kommunen har även Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens personal:

Veronica Tengman Bylund, 1:e miljöinspektör/miljöstrateg. Telefon: 0932-141 68

Sandra Bingebo, miljöinspektör. Telefon: 0932-140 08

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund